Venepaikkasäännöt

1 §  Sääntöjen vaikutusalue
Nämä säännöt koskevat venepaikan ja telakointipaikan haltijan oikeuksia ja velvollisuuksia HTPS:n  (myöhemmin seura)  hallinnassa olevissa satamissa ja telakointialueilla.

2 §  Vastuut vahinkotapauksissa
Seura ei ole vastuussa telakka- tai satama-alueella tapahtuvista vahingoista.
Venepaikan haltija vastaa seuran satamalle, telakalle tai niiden laitteille, sekä toisten jäsenten veneille tai muulle omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

3 §  Katsastus ja vakuutus
Paikan haltija on velvollinen pitämään veneen merikelpoisena ja katsastuttamaan veneensä vuosittain SPV:n katsastuksesta  antamien ohjeiden mukaan. Lupa katsastuksesta poikkeamiseen kunnostuksen ajaksi tulee hakea seuralta kirjallisesti. 
Veneellä tulee olla vakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen. Paikan haltijan tulee esittää todistus voimassa olevasta vakuutuksesta joko katsastuksen yhteydessä tai, jos vene on katsastettu muualla tai katsastamaton, pyydettäessä erikseen.

4 §  Vartiointi ja talkoovelvoitteet
Paikan haltija on velvollinen huolehtimaan paikkaan liittyvistä vuosittain määrättävistä talkoovelvoitteista, kuten vartiovuoroistaan.

5 §  Maksut
Paikan haltija on velvollinen suorittamaan kaikki seuran vuosittain määräämät maksut niiden eräpäivään mennessä. Vene- tai telakkapaikkaa ei saa ottaa käyttöön, jos sen haltijalla on erääntyneitä maksuja

6 §  Laituripaikka
Laituripaikka on tarkoitettu jäsenen omistamalle tai hänen hallinnassaan olevalle veneelle veneilykauden ajaksi. Laituripaikkaa ei saa vuokrata edelleen kolmannelle osapuolelle. 
Seuralla on oikeus määrätä laituripaikan sijainti uudelleen joka kaudelle sekä määrätä lyhytaikainen tilapäinen laituripaikka esimerkiksi korjaustyön tai tapahtuman ajaksi. 
Paikan haltijan velvollisuuksiin kuuluu siirtää vene seuran määräämälle laituripaikalle. Siirtokehotuksesta huolimatta väärälle paikalle jätetty vene siirretään seuran toimesta, mutta  omistajan vastuulla ja kustannuksella määrätylle paikalle.
Venettä ei saa jättää laituriin talvikaudeksi, ellei asiasta ole muuta seuran kanssa erikseen kirjallisesti sovittu.
Pelkän laituripaikan haltijan on siirrettävä veneensä pois laiturista purjehduskauden päättymisen jälkeen ennen sataman jäätymistä, kuitenkin viimeistään 15.11. mennessä.

7 §  Telakointi
Telakoinnissa on noudatettava seuran sekä telakkamestarin ja satamakapteenin antamia ohjeita. 
Mikäli telakkapaikkamaksua ei ole suoritettu pykälän 5 mukaan, oikeus telakkapaikkaan menetetään 7 vuorokauden kuluttua telakkapaikkalaskun eräpäivästä ellei maksusta ja telakoinnista ole seuran kanssa erikseen kirjallisesti sovittu toisin. 
Luvattomasti telakoitu vene voidaan siirtää veneen omistajan/haltijan vastuulla ja kustannuksella takaisin veteen.
Vene on laskettava veteen viimeistään kesäkuun 10. päivänä ja sen saa nostaa ylös aikaisintaan 15. syyskuuta, ellei seuran kanssa ole muuta kirjallisesti sovittu.
Telakointivälineiden tulee olla merkitty veneen ja omistajan nimellä ja niiden tulee olla hyväkuntoisia. Paikan haltijan on huolehdittava telakointipaikkansa siisteydestä. Maalia, öljyä tai muita jäänteitä ei saa jäädä maahan. Paikka on siistittävä välittömästi vesillelaskun jälkeen. 

8 §  Paikasta luopuminen
Paikasta luovutaan irtisanomalla se kirjallisesti.
Paikan haltija vastaa sopimuksen mukaisista maksuista ja velvoitteista irtisanomisesta huolimatta myös silloin, kun hän luovuttaa veneen toiselle henkilölle, siihen saakka kunnes vene ja kaikki sen telakointi- ja muut varusteet on siirretty pois seuran hallinnoimalta alueelta tai uusi omistaja on tehnyt seuran kanssa venepaikkasopimuksen.

9 §  Hylätyt veneet
Seuran hallinnoimille alueille jätetty vene katsotaan hylätyksi, ellei sitä ei ole siirretty pois alueelta kuuden kuukauden kuluessa venepaikkasopimuksen päättymisestä. Seura voi ottaa hylätyn veneen haltuunsa, myydä tai hävittää sen.
Mikäli hylätty vene katsotaan seuran katsastajien toimesta romuveneeksi, joka ei ole merikelpoinen, se katsotaan jätteeksi joka käsitellään jätelain mukaan.
Veneen haltuunotosta tai hävittämisestä aiheutuneet kulut veloitetaan paikan haltijalta.
Tässä tilanteessa paikan haltija ei voi esittää vaatimuksia seuralle.

10 §  Varusteiden säilytys
Varusteita saa säilyttää vain niiden säilytykseen tarkoitetuilla paikoilla, veneen ja omistajan nimellä merkittyinä tai paikan haltijan veneessä tai komerossa. Ainoastaan sellaisen veneen osia ja varusteita saa säilyttää seuran alueella, jolla on voimassa oleva venepaikka. Varusteiden säilytyksestä voidaan periä erikseen määrättyjä maksuja.
Seuran hallinnoimille alueille heitteille jätettyä tavaraa, kuten veneen osia ja varusteita, purjeita, telakointi- ja huoltotarvikkeita kohdellaan jätteenä ja seura voi hävittää ne erikseen ilmoittamatta. Tässä tilanteessa paikan haltija ei voi esittää vaatimuksia seuralle.

11 § Oikeus venepaikkaan
Seuran varsinaisella jäsenellä, vapaajäsenellä, kunniajäsenellä ja nuorisojäsenellä on oikeus venepaikkaan seuran hallinnoimassa satamassa tai telakalla, mikäli veneelle soveltuvia paikkoja on vapaana.  
Jos vene on rekisteröitävä, vene- tai telakkapaikan haltijan tulee olla Trafin rekisteriin merkitty veneen omistaja tai haltija.
Venepaikkahakemuksen tai sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä on esitettävä todistukset veneen rekisteröinnistä ja vakuutuksesta.
Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu paperilla tai sähköisesti.
Paikan haltijan on ilmoitettava seuralle viipymättä yhteystietojensa ja veneen tietojen muutoksista. Seura tiedottaa venepaikan haltijaa venepaikkaa koskevissa asioissa tämän ilmoittamiin yhteystietoihin eikä vastaa vanhentuneista yhteystiedoista johtuvista haitoista tai kuluista paikan haltijalle. 

12 § Muut säännöt
Paikan haltija sitoutuu noudattamaan myös muita seuran antamia ohjeita ja sääntöjä sekä Helsingin kaupungin venesatamasääntöjä siltä osin, kuin ne koskevat seuran järjestämää venesatamatoimintaa.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Seuran johtokunta voi muuttaa venepaikkasääntöjä ja venepaikkasopimuksen ehtoja. Ehtojen muuttamisesta tiedotetaan paikan haltijoita riittävissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Jäsen hyväksyy kulloinkin voimassaolevat säännöt ja ehdot maksamalla venepaikka- tai telakkalaskun.

© Helsingin Työväen Pursiseura ry  6.5.2024

Pyysaari, Henrik Borgströmin polku 3 | Postiosoite PL 65, 00811 Helsinki | htps@htps.fi