Helsingin Työväen Pursiseura ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin Työväen Pursiseura ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura ja seurasta epävirallista lyhennettä HTPS.

2 § Jäsenyydet muissa yhdistyksissä
Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL r.y.:n, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä TUL, jäsenseurana. Seura voi olla jäsenenä myös muissa yhdistyksissä. Jäsenyyksistä päättää seuran kokous.

3 § Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta meriurheiluun ja merimiestaitoon, edistää purje- ja moottorialusten rakentamista, käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää jäsentensä keskuudessa tietoa ja taitoa merenkulussa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi:

 1. järjestää purjehdus- ja venekilpailuja, harjoituksia sekä koulutustilaisuuksia;
 2. järjestää lapsille ja nuorille purjehdusurheiluun liittyvää ohjaus- ja valmennustoimintaa;
 3. järjestää matka- ja yhteispurjehduksia;
 4. järjestää seuran ja jäsenten veneille tarpeellista satama- ja telakkatoimintaa;
 5. harjoittaa urheilullista valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja;
 6. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 7. välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu-, opetus- ja toimintavälineitä;
 8. hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä;
 9. harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi kioskikauppaa, ravitsemusliikettä ja bingo­toimintaa sekä Helsingin Pyysaaressa hallitsemansa maa-alueen ja omistamiensa rakennusten vuokrausta;
 10. järjestää arpajaisia ja yleisiä rahankeräyksiä; sekä
 11. edistää muilla vastaavilla tavoilla jäsenistönsä ja paikkakunnan asukkaiden liikuntatoimintaa ja sen edellytyksiä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Seuran lippu
Seuran tunnus on valtioneuvoston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lainsäädännössä.

5 § Jäsenet
Seuraan voi liittyä aikuisjäseneksi 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, sekä nuorisojäseneksi alle 18 -vuotias vanhempiensa suostumuksella. Seuran aikuisjäseniä ovat varsinainen jäsen, miehistöjäsen, vapaajäsen ja kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja.

Vain aikuisjäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus seuran kokouksissa. Seuran aikuisjäsenistä varsinaisilla jäsenillä, vapaajäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus venepaikkaan. Miehistöjäsenillä ei ole venepaikkaoikeutta, mutta muuten samat jäsenoikeudet.

Jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta kirjallisen hakemuksen perusteella, jossa tulee olla kahden varsinaisen jäsenen suositus. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi tai miehistöjäseneksi suostumuksensa mukaisesti täytettyään 18 vuotta. Muista jäsenryhmän vaihdoista päättää johtokunta hakemuksen perusteella.

Vapaajäsenyys astuu voimaan, kun asianomainen on ollut seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 30 vuotta ja on hyväksytty seuran jäseneksi ennen 1.1.1975. Vapaajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Seuralla voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Kunniajäseniksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa henkilö, joka on osoittanut erityistä urheilullista tai muuta yhteiskunnallista ansiota. Kunniajäsenyyden voi saada aikaisintaan 50 -vuotiaana. Kunniajäseniltä tai kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Jos seuran kokous katsoo sen tarpeelliseksi, seuralla voi olla myös henkilö- ja yhteisökannatusjäseniä. Kannatusjäsenten ottamisesta päättää seuran johtokunta. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksessa.

Liittymis- ja jäsenmaksu voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmillä.
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Tällä säännöllä ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. Seuran perhejäsenet siirtyvät sääntömuutoksen yhteydessä suostumuksensa mukaisesti suoraan miehistöjäseniksi.

6 § Kokoukset
Seuran päätäntävaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-maaliskuussa ja syyskokouksen syys-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Jokainen seuran aikuisjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on vaalikelpoinen ja hänellä on seuran kokouksissa yksi ääni. Johtokuntaan ei saa valita seuran päätoimista työntekijää.

Jos kokouskutsussa näin mainitaan, seuran kokoukseen voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta;
 4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 7. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 3. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle;
 4. päätetään johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkioista seuraavalle vuodelle;
 5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 4-7 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi tilintarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle;
 6. päätetään tarvittavista johtokunnan avuksi asetettavista toimikunnista ja valitaan niiden jäsenet;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
 8. valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
 9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

7 § Kokousten koollekutsuminen
Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla sekä julkaistava yleisessä tietoverkossa vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenestä (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § Johtokunta
Seuran hallituksena toimii johtokunta. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset johtokunnassa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni tai vaaleissa arpa. Johtokunta voi kokoontua etäyhteyden välityksellä.

Johtokunnan tehtävänä on

 1. johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokousten päätökset;
 2. valita seuran kirjanpitäjä, jäsenasiain hoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt;
 3. määrätä toimikuntien tehtävät;
 4. hoitaa seuran taloutta;
 5. hoitaa seuran jäsenluetteloa ja venerekisteriä;
 6. valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 7. kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset;
 8. ottaa ja vapauttaa seuran palkalliset työntekijät; sekä
 9. hoitaa seuran juoksevat asiat.

Johtokunnalla on oikeus julkaista ohjeita aluksen tarkastamisesta, lipun ja venemerkkien käyttämisestä, järjestyksen ja siisteyden ylläpitämisestä seuran alueella ja muista toiminnoista, joiden tarkoituksena on jäsenten viihtyminen veneilyn parissa.

9 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Jäsenen erottaminen
Milloin seuran jäsen on aikaansaanut seuralle huomattavaa vahinkoa tai väärinkäyttänyt seuran lippua taikka toiminut vastoin seuran tai TUL:n tarkoitusperiä, jäsenelle voidaan antaa huomautus tai varoitus taikka erottaa hänet määräajaksi tai kokonaan seurasta. Jäsenen huomauttamisesta, varoittamisesta tai määräaikaisesta erottamisesta päättää johtokunta ja kokonaan erottamisesta seuran kokous sen jälkeen, kun asianomaiselle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahdentoista (12) kuukauden ajalta jäsenmaksun eräpäivästä lukien, johtokunta voi jäsentä kuulematta todeta tämän eronneeksi seurasta.

12 § Venerekisteri
Seura pitää jäsentensä aluksista venerekisteriä. Alus merkitään venerekisteriin, kun se on hyväksytty rekisteröinti- ja katsastussääntöjen perusteella. Katsastuksesta annetaan aluksen omistajalle todistus kutakin purjehduskautta varten. Seuran veneluetteloon merkitty alus ei saa samanaikaisesti olla rekisteröitynä muuhun pursiseuraan. Alus, joka ei täytä edellä mainittua ehtoja, poistetaan seuran rekisteristä. Vain seuraan rekisteröidyllä aluksella on oikeus seuran venepaikkaan.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous läsnäolevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös on saatettava TUL:lle tiedoksi.

Seura voi erota TUL:sta, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon välein pidetyssä kokouksessa sitä vaatii. Seuran on tehtävä eroamisestaan lainmukainen ilmoitus TUL:lle.

14 § Seuran purkaminen
Päätös seuran purkamisesta tulee tehdä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden viikon välein kokoontuvassa kokouksessa läsnäolevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Seuran purkauduttua luovutetaan sen jäljellejääneet varat TUL:lle käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaisen toiminnan jatkamiseksi paikkakunnalla.

Säännöt on hyväksytty seuran kokouksessa 27.11.2021.

Pyysaari, Henrik Borgströmin polku 3 | Postiosoite PL 65, 00811 Helsinki | htps@htps.fi