Säännöt ja maksut

Helsingin Työväen Pursiseura r.y.:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Työväen Pursiseura r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura ja seurasta epävirallista lyhennettä HTPS.

2 § Jäsenyydet muissa yhdistyksissä

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL r.y.:n, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä TUL, jäsenseurana. Seura voi olla jäsenenä myös muissa yhdistyksissä. Jäsenyyksistä päättää seuran kokous.

3 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta meriurheiluun ja merimiestaitoon, edistää purje- ja moottorialusten rakentamista, käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää jäsentensä keskuudessa tietoa ja taitoa merenkulussa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi:

 1. järjestää purjehdus- ja venekilpailuja, harjoituksia sekä koulutustilaisuuksia;
 2. järjestää lapsille ja nuorille purjehdusurheiluun liittyvää ohjaus- ja valmennustoimintaa;
 3. järjestää matka- ja yhteispurjehduksia;
 4. järjestää seuran ja jäsenten veneille tarpeellista satama- ja telakkatoimintaa;
 5. harjoittaa urheilullista valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja;
 6. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 7. välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu-, opetus- ja toimintavälineitä;
 8. hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä;
 9. harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi kioskikauppaa, ravitsemusliikettä ja bingo­toimintaa sekä Helsingin Pyysaaressa hallitsemansa maa-alueen ja omistamiensa rakennusten vuokrausta;
 10. järjestää arpajaisia ja yleisiä rahankeräyksiä; sekä
 11. edistää muilla vastaavilla tavoilla jäsenistönsä ja paikkakunnan asukkaiden liikuntatoimintaa ja sen edellytyksiä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Seuran lippu

Seuran tunnus on valtioneuvoston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lainsäädännössä.

5 § Jäsenet

Seuraan voi liittyä aikuisjäseneksi 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, sekä nuorisojäseneksi alle 18 -vuotias vanhempiensa suostumuksella. Seuran aikuisjäseniä ovat varsinainen jäsen, miehistöjäsen, vapaajäsen ja kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja.

Vain aikuisjäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus seuran kokouksissa. Seuran aikuisjäsenistä varsinaisilla jäsenillä, vapaajäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus venepaikkaan. Miehistöjäsenillä ei ole venepaikkaoikeutta, mutta muuten samat jäsenoikeudet.

Jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta kirjallisen hakemuksen perusteella, jossa tulee olla kahden varsinaisen jäsenen suositus. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi tai miehistöjäseneksi suostumuksensa mukaisesti täytettyään 18 vuotta. Muista jäsenryhmän vaihdoista päättää johtokunta hakemuksen perusteella.

Vapaajäsenyys astuu voimaan, kun asianomainen on ollut seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 30 vuotta ja on hyväksytty seuran jäseneksi ennen 1.1.1975. Vapaajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Seuralla voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Kunniajäseniksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa henkilö, joka on osoittanut erityistä urheilullista tai muuta yhteiskunnallista ansiota. Kunniajäsenyyden voi saada aikaisintaan 50 -vuotiaana. Kunniajäseniltä tai kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Jos seuran kokous katsoo sen tarpeelliseksi, seuralla voi olla myös henkilö- ja yhteisökannatusjäseniä. Kannatusjäsenten ottamisesta päättää seuran johtokunta. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksessa.

Liittymis- ja jäsenmaksu voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmillä.
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Tällä säännöllä ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. Seuran perhejäsenet siirtyvät sääntömuutoksen yhteydessä suostumuksensa mukaisesti suoraan miehistöjäseniksi.

6 § Kokoukset

Seuran päätäntävaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-maaliskuussa ja syyskokouksen syys-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Jokainen seuran aikuisjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on vaalikelpoinen ja hänellä on seuran kokouksissa yksi ääni. Johtokuntaan ei saa valita seuran päätoimista työntekijää.

Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta;
 4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 7. päätetään sääntöjen 7 §:n määräämissä rajoissa seuran kokousten koollekutsumistavasta; sekä
 8. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 3. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle;
 4. päätetään johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkioista seuraavalle vuodelle;
 5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 4-7 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi tilintarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle;
 6. päätetään tarvittavista johtokunnan avuksi asetettavista toimikunnista ja valitaan niiden jäsenet;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
 8. valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
 9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

7 § Kokousten koollekutsuminen

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenestä (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § Johtokunta

Seuran hallituksena toimii johtokunta. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset johtokunnassa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni tai vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on

 1. johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokousten päätökset;
 2. valita seuran kirjanpitäjä, jäsenasiain hoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt;
 3. määrätä toimikuntien tehtävät;
 4. hoitaa seuran taloutta;
 5. hoitaa seuran jäsenluetteloa ja venerekisteriä;
 6. valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 7. kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset;
 8. ottaa ja vapauttaa seuran palkalliset työntekijät; sekä
 9. hoitaa seuran juoksevat asiat.

Johtokunnalla on oikeus julkaista ohjeita aluksen tarkastamisesta, lipun ja venemerkkien käyttämisestä, järjestyksen ja siisteyden ylläpitämisestä seuran alueella ja muista toiminnoista, joiden tarkoituksena on jäsenten viihtyminen veneilyn parissa.

9 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kaksi yhdessä tai johtokunnan erikseen määräämät toimihenkilöt yksin.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Jäsenen erottaminen

Milloin seuran jäsen on aikaansaanut seuralle huomattavaa vahinkoa tai väärinkäyttänyt seuran lippua taikka toiminut vastoin seuran tai TUL:n tarkoitusperiä taikka laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahdentoista (12) kuukauden ajalta johtokunnan asettamasta määräajasta lukien, jäsenelle voidaan antaa huomautus tai varoitus taikka erottaa hänet määräajaksi tai kokonaan seurasta. Jäsenen huomauttamisesta, varoittamisesta tai määräaikaisesta erottamisesta päättää johtokunta ja kokonaan erottamisesta seuran kokous sen jälkeen, kun asianomaiselle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

12 § Venerekisteri

Seura pitää jäsentensä aluksista venerekisteriä. Alus merkitään venerekisteriin, kun se on hyväksytty rekisteröinti- ja katsastussääntöjen perusteella. Katsastuksesta annetaan aluksen omistajalle todistus kutakin purjehduskautta varten. Seuran veneluetteloon merkitty alus ei saa samanaikaisesti olla rekisteröitynä muuhun pursiseuraan. Alus, joka ei täytä edellä mainittua ehtoja, poistetaan seuran rekisteristä. Vain seuraan rekisteröidyllä aluksella on oikeus seuran venepaikkaan.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous läsnäolevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös on saatettava TUL:lle tiedoksi.

Seura voi erota TUL:sta, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon välein pidetyssä kokouksessa sitä vaatii. Seuran on tehtävä eroamisestaan lainmukainen ilmoitus TUL:lle.

14 § Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta tulee tehdä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden viikon välein kokoontuvassa kokouksessa läsnäolevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Seuran purkauduttua luovutetaan sen jäljellejääneet varat TUL:lle käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaisen toiminnan jatkamiseksi paikkakunnalla.

Säännöt on hyväksytty seuran kokouksessa 28.3.2011.

Kalenteri ja tapahtumat

marraskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
pe elo 16 @15:00 - 08:00PM
Krunan Kippo
ti elo 20 @18:00 - 09:00PM
Krunika Race II
ti elo 27 @18:00 - 09:00PM
Krunika Race III
ti syys 03 @18:00 - 09:00PM
Krunika Race IV
ti syys 10 @18:00 - 09:00PM
Krunika Race V
ti syys 17 @18:00 - 09:00PM
Krunika Race VI
ti syys 24 @18:00 - 09:00PM
Naisten Malja II
la syys 28 @12:00 - 03:00PM
Tasoitusmalja
su syys 29 @11:00 - 04:00PM
Seasons End -kilpailu
ma marras 25 @18:00 -
Syyskokous

 

Facebook Suomen Purjehdus ja Veneily Työväen Urheiluliitto ry